Välkommen till Museivägen! Vägen som går från Stallbacken på östra sidan av Fredrikshamn till Virojoki är lite över 35 kilometer lång och den längsta museivägen i Finland. Vägen går genom landsbygdsområden och mera skogbevuxna delar. Av de idylliska kustbyarna utmed vägen har Mäntlax by valts till årets by en gång och Klamila redan två gånger.  

Färgstark tusenårig historia

Vägen är en del av den Stora Strandvägen som förenar Åbo och Viborg som var Finlands stora administrativa centra på medeltiden. Vägen kallas också för Kungsvägen eller Gamla Viborgsvägen.

Vägens historia sträcker sig ställvis ända till 800-talet. Vägen använts som allmän väg alltsedan början av 1400-talet och på 1600-talet blev den en viktig del av postleden mellan Stockholm, Baltikum och Ryssland. På 1700-talet utvecklades vägen så småningom till den viktigaste landsvägsförbindelsen i Norden.

Mellan Stallbacken och Virojoki löper museivägen förbi flera historiska objekt.  Vid Ravijoki korsar vägen Salpalinjen, som byggdes på 1940-talet och som löper från Finska Viken till Lappland. Herrgården Harjun hovi som nuförtiden fungerar som lärcenter har å sin sida en historia som sträcker sig till 1700-talet och den ryska kejsarinnan Katarina den storas tid.

I Vederlax löper vägen förbi Pyterlahti stenbrott varifrån man på 1700-talet skeppade tonvis med rapakivigranit till Petersburg när tsaren Peter I byggde ny huvudstad. Alexanderkolonnen – världens största monolit – som står på palatstorget i Petersburg kommer från Pyterlahti, likaså de 48 pelarna vid Isakskatedralen. Stenbrytningen upphörde när första världskriget började 1914.

Museivägen idag

Vägen utstakades på nytt på 1850-talet. Från och med 1930-talet blev biltrafiken allt vanligare och de krav som biltrafiken ställde har omformat vägen. Trots ny utstakning är Museivägen fortfarande rätt så likadan som på 1700-talet och man kan ännu se den ursprungliga linjeföringen på en några hundra meter lång sträcka på Uuno Klamis vägen i byn Klamila. Som backig och krokig väg är den populär i synnerhet bland motorcyklister. Vägavsnittet Stallbacken-Ravijoki blev museiväg 1982.

Vid Lupinlahti i Fredrikshamn öppnar sig en utsikt mot havet från Museivägen. Bild: Sanna Lönnfors.

Tutustu lisää

Piltz, Martti & Soosalu, Laura: Tallinmäki–Virojoki-tie, Hamina, Virolahti: Museotien hoito- ja ylläpitosuunnitelma. Pirkanmaan ELY-keskus 2015.

Museotie Visit Virolahti -sivustolla

Pyterlahden louhos Visit Virolahti -sivustolla

Harjun oppimiskeskuksen historiaa

Museovirasto, Suuri Rantatie